ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Odpady

Hlavnou činnosťou divízie Odpady je zhodnocovanie, úprava alebo zneškodňovanie odpadov. Naša spoločnosť využíva zneškodňovacie a zhodnocovacie zariadenia spoločností, s ktorými má podpísané dlhodobé zmluvy o spolupráci a zneškodňovaní/zhodnocovaní odpadov. Taktiež spolupracuje s mnohým prevádzkami po celej Českej republike, medzi ktoré patria najmä neutralizačné, deemulgačné a recyklačné linky, rozsiahle skladové priestory, výroba kvapalných i tuhých alternatívnych palív a spaľovňa nebezpečného odpadu. Pred vlastným zneškodnením odpadov sú však vždy zvážené možnosti ich prípadného využitia tak, aby boli znižované negatívne aspekty na životní prostredie a bol zvolený optimálny spôsob nakladania s odpadom. Preprava odpadov vrátane nebezpečných podľa normy ADR je realizovaná v rámci sesterskej spoločnosti ADR – Trans, s. r. o., ktorá patrí taktiež do skupiny ECOLOGY SERVICES prípadne využíva svojich subdodávateľov.
 
Purum SK s.r.o. sa špecializuje nielen na zneškodňovaní kvapalných a pastovitých nebezpečných odpadov vznikajúcich v rámci priemyselnej činnosti veľkých podnikov, ale súčasne na úpravu a prípadné zneškodňovanie najrôznejších odpadov vznikajúcich zo stavebných činností, sanácií a remediácií ekologických záťaží a taktiež ostatných
odpadov produkovaných v rámci bežnej podnikateľskej činnosti.
 
V rámci recyklácie pri sanačných zákazkách je pri splnení daných právnych predpisov kladených na opätovné použití inertného materiálu, tiež často vykonávané ich drvenie na mobilných drvičkách. Súčasne vykonáva Purum s.r.o. v prípade potreby drvenie materiálov s nadlimitnými koncentráciami pred ich úpravou biodegradáciou. Drvenie býva totiž podmienkou správneho priebehu mikrobiálno - degradačného procesu.