ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Skládkovanie

Cez všetko úsilie o prevencie a recykláciu odpadu je v členských štátoch EÚ skládkovanie doteraz najčastejšou metódou zneškodňovania najmä komunálnych odpadov, menej časté je u odpadov nebezpečných a ostatných. Trend zneškodňovania odpadov v EÚ je jednoznačne obmedziť skládkovanie a preferuje materiálové a energetické využitie. Na zabezpečených skládkach v rámci celej Českej republiky spoločnosť Purum s.r.o. vykonáva skládkovanie takých odpadov, u ktorých je skládkovanie povolené. V prípade potreby spoločnosť zabezpečuje solidifikáciu/stabilizáciu odpadu, potrebnú pred vlastným uložením na skládku. Purum SK s.r.o. vykonáva skládkovanie odpadov na skládkach ostatných a nebezpečných odpadov, prípadne pri preukázanom splnení príslušných akostných parametrov odpadu na povrch terénu.
 
Skládkovanie je často využívaným spôsobom zneškodňovanie odpadov vznikajúcich pri riešení sanácií ekologických záťaží, súvisiacich demolačných a ťažobných prácach.
  
Biodegradácia
 
Ide o biologický postup degradácie organického znečistenia pevných materiálov (zemina, stavebná suť, kaly s vyšším obsahom sušiny) na špeciálnych biodegradačných plochách za aeróbnych podmienok spravidla pred vlastným skládkovaním u odpadov. Biodegradácia je vykonávaná pokiaľ odpad nesplňuje akostné parametre v hodnotách organického uhlíka. Technológia využíva degradačné aktivity baktérií a nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie, pretože pri jeho uplatnení nevznikajú žiadne druhotné odpady. Materiál po vyčistení možno použiť na rekultiváciu, terénne úpravy apod. 
 
Spoločnosť Purum SK s.r.o. spolupracuje a má nadviazanú dlhodobú spoluprácu so skládkami po celej Českej a Slovenskej republike. Pre zákazníkov Purum SK s.r.o. sme schopní zabezpečiť zneškodnenie rôznych odpadov, ktoré sa prijímajú na skládky všetkých kategórií - tak inertných materiálov pre prípadnú rekultiváciu a uzavretie skládok, ostatné odpady alebo vysoko nebezpečné.