ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Odpadové hospodárstvo

Ide  o priemyselný outsourcing v odpadovom hospodárstve. Komplexné odpadové hospodárstvo je proces, v ktorom preberá Purum s.r.o. prevádzku časti alebo celého odpadového hospodárstva daného podniku. Komplexné odpadové hospodárstvo zahrňuje najmä nasledujúce služby:
 
1. Manipulácia so všetkými ostatnými a nebezpečnými odpadmi produkovanými spoločnosťou objednávateľa. Manipuláciou sa rozumie zber odpadov z jednotlivých prevádzok, ich zhromažďovanie   a triedenie v priestoroch k tomu určených a ich následnou expedíciou k zneškodneniu/zhodnoteniu.
 
2. Bežnou údržbou a čistením všetkých nádob pre zhromažďovanie a skladovanie odpadov.
 
3. Odvoz odpadov k zneškodneniu/zhodnoteniu vozidlami spoločnosti Purum, u nebezpečných odpadov podľa normy ADR pre prepravu nebezpečných látok.
 
4. Ekologické zneškodnenie všetkých ostatných i nebezpečných odpadov produkovaných spoločnosťou objednávateľa v súlade s platnou legislatívou.
 
5. Vedenie všetkej agendy spojenej s odpadovým hospodárstvom objednávateľa (najmä evidencia odpadov, evidenčné listy pre prepravu odpadov, identifikačné listy odpadov a ročné hlásenie o produkcii odpadov) a ďalej v súlade so zvyklosťami spoločnosti objednávateľa v náväznosti na analytické sledovanie produkcie odpadov jednotlivými prevádzkami.
 
V rámci prevzatia zodpovednosti za odpadové hospodárstvo sa odborní pracovníci Purum s.r.o. tiež zúčastňujú všetkých rokovaní so štátnou správou (IŽP, MŽP atď.). Každý prípad komplexného odpadového hospodárstva je riešený komunikáciou medzi spoločnosťou Purum SK s.r.o. a daným podnikom formou individuálneho projektu a ako taký je i následne riadený vo vlastnom priebehu.