ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Fyz/chem metódy

Medzi fyzikálno – chemické metódy zneškodňovania odpadov patria najmä neutralizácia, deemulgácia, detoxikácia a solidifikácia. 
 
Detoxikácia a stabilizácia nebezpečných odpadov
Pre zabezpečenie možnosti uloženia na skládku je nutné pri niektorých odpadoch, predovšetkým z galvanických, moriacich a kaliacich procesov, vykonať detoxikáciu a stabilizáciu ich stavu premenou na stabilnejšiu formu. Kontaminanty, obsiahnuté v odpade sa chemickou, prípadne fyzikálno-chemickou reakciou prevedú do netoxického stavu s trvale zníženou vyluhovatelnosťou škodlivých látok.
 
Deemulgácia
Zneškodňovanie odpadov deemulgáciou prebieha kyslým alebo alkalickým postupom. V oboch prípadoch ide o zrušenie schopnosti emulgačného prostriedku rozpustiť ropnú látku vo vode, čo je dosiahnuté prídavkom pomocnej látky do emulzie ropných látok. Ako pomocné látky sa používajú tzv. koagulačné nebo deemulgačné činidlá. Pre kyslú koaguláciu je ako pomocná látka používaný síran hlinitý v oblasti pH 4 - 6, pre zásaditú koaguláciu v oblasti pH 8 - 9 je používaný najmä síran železnatý. Následným prídavkom flokulantu dochádza k rozdeleniu pevnej a kvapalnej fázy. Pevná fáza je ďalej zahusťovaná na kalolisoch. Po vykonanej deemulgáci sa vzniknuté odpadové vody vo väčšine prípadov odstraňujú už na čističkách odpadových vôd. Odlúčený nebezpečný pevný podiel je následne zneškodnený spaľovaním alebo ukladaním na zabezpečených skládkach nebezpečných odpadov.
 
Neutralizácia
Pri neutralizácii dochádza k chemickej reakcii medzi kyslým a zásaditým roztokom. Kyslo reagujúce odpady sa neutralizujú roztokmi sódy alebo vápenným mliekom a naopak alkalicky reagujúce odpady sa neutralizujú kyselinami. Vzhľadom k tomu je tu najvhodnejším spôsobom zneškodňovania oboch druhov odpadových vôd tzv. autoneutralizácia, kedy se, pokiaľ je to technologicky možné, aby dva druhy odpadov zmiešajú  a potom prebytok jedného z nich sa zneutralizuje malým množstvom potrebného činidla. Produkty tejto reakcie sú príslušná soľ a znečistená voda. Tie sú ďalej spracovávané sedimentáciou a separáciou. Vzniknuté koncentrované kaly sú zahusťované na kalolisoch alebo dekantačných odstredivkách. Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou je využívané najmä pri spracovaní nebezpečných priemyselných odpadoch charakteru silných kyselín, zásad a lúhov, ktoré sú spravidla ďalej znečistené napríklad ťažkými kovmi.
 
Solidifikácia
Solidifikáciou sa rozumie proces, pri ktorom dochádza k vytvoreniu pevnej matice zo zmesi odpadov, pojiva a prípadne ďalších prísad. Solidifikáciou teda vzniká z odpadu a pojiva pevné monolitické teleso, čím dochádza k podstatnému zníženiu špecifického povrchu upraveného odpadu.