ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Recyklácia

Pred vlastným zneškodňovaním odpadov sú vždy zvažované možnosti ich prednostného využitia, príp. priamo recyklácia. Purum s.r.o. prevádzkuje recyklačnú linku na spracovanie olejových filtrov. Táto drviaca a separačná linka bola vyprojektovaná a zostavená v ČR, olejové filtre sú tu 100% recyklované. V SR za podpory Recyklačného fondu vybudovala spoločnosť Boneko s.r.o. recyklačnú linku, ktorú Purum SK s.r.o. využíva pre svojich zákazníkov. 

Recyklačná linka sa skladá z časti mechanického delenia filtrov, ich odstreďovanie a separácia jednotlivých produktov recyklácie. Súčasťou je ďalej riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje správnu postupnosť technologických operácií. Kapacita linky je 2 300 t/rok, na skládke tak neskončí cez 2 000 t recyklovateľného odpadu ročne. 

V rámci recyklácie je ďalej prevádzkovaná technológia pre úpravu a spracovanie znečistených kovových obalov a vyradených kovových zariadení. Medzi hlavný sortiment spracovávaných odpadov patria kovové olejové filtre pre osobné i nákladné vozidlá, použité kovové obaly od olejov, farieb, lakov apod. Ďalej najmä kovové sudy znečistené škodlivinami, olejové kondenzátory bez obsahu PCB a ďalšie kovové, oceľové vyradené zariadenia s olejovou či inou náplňou. 

Vlastné spracovanie z hľadiska postupu prebieha zošrotovaním, drvením kovového odpadu, magnetickou separáciou, vytriedením nespracovateľných zbytkov tkanín, filtračných materiálov apod. Následne je spracovávaný odpad zlisovaný na lise s odvodom úkapov. Vyseparovaný kovový odpad je ďalej využitý v železiarniach a hutiach.

V rámci recyklace při sanačních zakázkách je při splnění daných právních předpisů kladených na opětovné použití inertního materiálu, také často prováděno jejich drcení na mobilních drtičkách. Současně provádí Purum s.r.o. v případě potřeby drcení materiálů s nadlimitními koncentracemi před jejich úpravou biodegradací. Drcení bývá totiž podmínkou správného průběhu mikrobiálně - degradačního procesu.