ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Referencie

Spoločnosť Purum SK s.r.o. vznikla v roku 2005, ako dcérska spoločnosť ECOLOGY SERVICES, a.s.. Jej hlavnou náplňou je zabezpečovanie zneškodňovania/zhodnocovania odpadov, preprava odpadov a poradenská činnosť v oblasti odpadového hodposárstva. Prevzala všetko potrebné now how spoločnsti Purum s.r.o., ktorá je v Českej republike považovaná za subjekt, s ktorým je nutné v danom odbore počítať. V súčasnej dobe je tiež kladený dôraz okrem objemu realizovaných zákaziek predovšetkým na stabilizáciu v personálnej oblasti a ďalší odborný rozvoj pracovníkov a tým aj celej spoločnosti.
 
Referencie za spoločnosť Purum SK s.r.o. možno rozdeliť na oblasť finančnú a oblasť obchodnú.
 
Finančné referencie
Medzi základnú prioritu patria mimo dlhodobých skúseností z realizácie odborných projektov tiež finančné zdravie spoločnosti. Spoločnosť Purum SK s.r.o. si je vedomá dôležitosti, kladie vysoký dôraz a vždy plní svoje finančné záväzky podľa požiadaviek právnych predpisov a ďalších podmienok zmluvných vzťahov. 
 
Aktuálny stav podľa jednotlivých subjektov je k nahliadnutiu nižšie:
 Vyjadrenie banky o schopnosti plniť si finančné záväzky: ČSD-L, GE, VB
 
Obchodné referencie
Medzi zákazníkmi spoločnosti patria významné medzinárodné a tuzemské spoločnosti z oblasti chemického priemyslu, automovilovej výroby, obchodné reťazce a stavebníctvo. Zároveň sa realizujú zákazky pre subjekty štátnej správy a samosprávy.
 
Pre konkrétne referencie realizovaných zákaziek prosím kontaktujte príslušného obchodného zástupcu.