ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Audity a analýzy

Pred zahájením vlastných sanačných prác vykonáva Purum SK s.r.o. prieskum rozsahu danej kontaminácie. To je vykonané v prípade, že daný projekt v dostatočnom rozsahu neobsahuje výsledky pre vlastnú realizáciu u alebo je treba spresniť niektoré parametre. V rámci týchto činností je spoločnosť Purum SK s.r.o. schopná poskytnúť celý komplex činností od jednoduchého vzorkovania malej lokality až po ekologické audity a spracovanie analýzy rizík rozsiahlych priemyselných areálov a súvisiaceho okolia.
  
Vzorkovanie
Odborní pracovníci spoločnosti Purum SK s.r.o. vykonávajú odbery vzoriek všetkých typov kontaminácií a odpadov. Pred vykonaním vzorkovacích prác vykonajú pracovníci Purum s.r.o. odborné poradenstvo a vypracujú kompletný plán vzorkovania podľa individuálnych akostných a kvantitatívnych parametrov. Zabezpečíme vykonanie odberu pevných materiálov prvkami nadzemnou konštrukciou, podlahami, zeminami apod. Samozrejmosťou sú odbery kvapalných a pastovitých odpadov v jímkach, nádržiach či starých zberných nádobách atď. Pri vzorkovaní v rámci rozsiahlych prieskumov spolupracujeme s akreditovanými externými stranami pre zabezpečenie prípadnej nezávislosti odberu vzoriek zo strany tretej osoby.  
 
Analytické práce
Spoločnosť Purum SK s.r.o. nevlastní pre analytické práce akreditované laboratórium. Napriek tomu v rámci dlhoročných skúseností v obore odpadového hospodárstva a sanácií má nadviazanú dlhodobú spoluprácu s niekoľko odbornými pracoviskami tohto charakteru po celej Slovenskej republike.
V rámci tejto spolupráce je spoločnosť schopná zabezpečiť kompletné analytické práce súvisiace so sanáciami, odpadmi a monitorovaním životného prostredia ako takým.
  
 
Analýzy rizík a ekologické audity
Pri väčšom rozsahu predpokladanej kontaminácie daného areálu a hodnotením interakcií na okolité životné prostredie vykonáva Purum SK s.r.o. kompletnú analýzu rizík. V rámci toho dochádza k prieskumu znečistenia lokality a okolia, vykonanie analýzy vzorkou v akreditovanom analytickom laboratóriu v rozsahu podľa plánu vzorkovania, vyhodnotenie a interpretácia týchto výsledkov prieskumu vrátane určenia typu a rozsahu kontaminácie, odhadnutie rizika a návrh nápravných opatrení.
 
Súčasne v rámci hodnotenia vzťahu na životné prostredie Purum SK s.r.o. vykonáva ekologické audity nielen v oblastiach starých ekologických záťaží, ale taktiež v rámci vzťahu podnik - životné prostredie. Ide napríklad o posudzovanie vzťahu k dodržiavaniu relevantných právnych predpisov, priamych vplyvov na jednotlivé zložky ŽP a ich stav a monitoring prevádzkových činností. V prípade požiadavky zákazníka vykonávame zabezpečenie nevyhnutných povolení v súlade s platnými právnymi a normatívnymi predpismi, tak z hľadiska bežnej prevádzkovej činnosti podniku, ako aj v prípade vykonávania sanačných prác. Ako hlavný výstup analýzy a auditu patrí podľa individuálneho charakteru spracovanie dokumentovaného riešenia postupu realizácie sanácie prípadne návrh nápravných alebo preventívnych opatrení pre zlepšenie zisťovaného stavu.