ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Horninové prostredie

Činnosti v oblasti sanácií horninového prostredia patria medzi najčastejšie zákazky realizované sanačnou divíziou. Zneškodňovanie kontaminácie horninového prostredia v oblasti nesaturovanej i saturovanej zóny vykonávame jednak klasickými separačnými technikami, ktoré sú efektívne z hľadiska pomeru termín/náklady a ďalej v rámci špeciálnych remediačných techník, medzi ktoré patria najmä:
 
Venting
Ide o vákuovú extrakciu kontaminácie, kde dochádza k odsávaniu znečisteného pôdneho vzduchu z nesaturovanej zóny v dôsledku podtlakového poľa vyvolaného vákuovou stanicou. Je to najpoužívanejšia metóda sanácie nesaturovanej zóny in situ. Venting je vhodný pre kontamináciu ťažkými organickými látkami, chlórovanými alifatickými uhľovodíkmi, chlórovanými rozpúšťadlami, ropnými látkami, PAU, chinínmi, fenolmi a ftalátmi.
 
Bioventing
Táto remediačná technika spočíva v dopravovaní kyslíku do nesaturovanej zóny núteným vháňaním alebo odsávaním vzduchu ventingovými vrtmi. Tým dochádza ku zvýšenej koncentrácii kyslíka v nesaturovanej zóne a zlepšenie podmienok pre biologický rozklad kontaminácie. Bioventing sa používa tiež spravidla pre organické znečistenie ropnými uhľovodíkmi, PAU a iné.
 
Biodegradácia
Pri nesplnení parametrov pre uloženie na skládku nebezpečného odpadu v ukazovateľoch DOC zabezpečujeme „predúpravu“ odpadov na zabezpečených biodegradačných plochách. Vo vhodných prípadoch je možné uskutočniť biodegradáciu kontaminovaného horninového prostredia „in situ“.
 
Preparovanie a premývanie zemín
Princípom tejto metódy je zapravenie vhodného roztoku látok, ktoré rozpustia alebo menia povrchové vlastnosti polutantov v horninovom prostredí. Na základe toho dochádza k ich prevedeniu do roztoku alebo narušenie ich sorpčnej väzby s pevnými časticami v horninovom prostredí. Preparovanie alebo premývanie zemín možno vykonávať „in situ“ alebo „ex situ“. Používa sa všeobecne pre ropné uhľovodíky a ďalej predovšetkým pre tekuté organické látky, ťažké kovy, halogénované uhľovodíky, PAU, PCB a pesticídy. Vymývanie nie je vhodné pre zmesné kontaminácie. Pri realizácii „in situ“ je obmedzený charakter horninového prostredia (priepustnosť, heterogenita a iné.).