ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Podzemné vody

V prípade závažnejšej kontaminácie horninového prostredia, nepriaznivých geologických podmienok z hľadiska priepustnosti pôdneho profilu a vysokej hladiny podzemnej vody môže dôjsť až ku znečisteniu podzemných vôd. V tomto obore Purum s.r.o. vykonáva:  
 
Sanačné čerpanie podzemných vôd
Na danej lokalite dochádza pomocou sanačných vrtov k čerpaniu znečistených podzemných vôd do sanačnej stanice. Tu sú znečistené látky odstraňované gravitačnou separáciou a sorpciou v sorpčnej kolóne. Ide o najčastejšie používanú technológiu so širokou oblasťou využitia.
  
Podporovaná bioremediácia, biosparging
Pri vykonávaní sanácie podzemných vôd metódou podporovanej bioremediácie je využívaná mikrobiálna aktivita mikroorganizmov k rozkladu alebo biotransformácii polutantov na netoxické produkty. Bioremediáciu podzemných vôd možno účinne podporiť metódou tzv. „biosparging“, kedy dochádza k tlačeniu vzduchu pod hladinu podzemnej vody. Tým dochádza ku zvýšenej koncentrácii rozpusteného kyslíka v podzemnej vode a podpore chemickej a biologickej oxidácii organických polutantov. Vhodné pre znečistenie organického pôvodu v širokom rozsahu, dusičnany, sírany, organické kyseliny a iné.
 
Air-sparging
Princípom je tiež vháňanie stlačeného vzduchu pod hladinu podzemnej vody. Využitá je však efektívna rada sietí air-spargingových vrtov, čím sa výrazne zvyšuje účinnosť odstraňovania polutantov. Vtláčaný vzduch po prechode filtrom vrtu preniká póry horniny a stúpa k hladine podzemnej vody. Pri prieniku kontaminovanými vrstvami nasýtené zóny viažu tekuté zložky kontaminantov obsiahnutých v hornine a rozpustené v podzemnej vode. Tým ich odnáša do nenasýtenej zóny. Tekuté zložky sa následne odsávajú ventingovým systémom. Air-sparging sa využíva pre odstránenie tekutých látok, riedidiel, chlórovaných uhľovodíkov a iné.
 
Prirodzená a stimulovaná atenuácia
Dochádza k využitie prirodzených chemických, fyzikálnych a biologických procesov prebiehajúcich v horninovom prostredí k znižovaniu hmoty, objemu a koncentrácie polutantov alebo k ich premene na menej nebezpečné a toxické látky. V rámci prirodzenej atenuácii prebiehajú procesy bez zásadných aktívnych zákrokov, kedy dochádza len k monitorovaniu zmien. Stimulovaná atenuácia je založená na rovnakých princípoch s realizáciou podporných zákrokov optimalizujúcich biologickú degradáciu a transformáciu. Dochádza napríklad k miešaniu vody prečerpávaním, prídavkom látok, ktoré majú funkciu  akceptoru alebo donoru elektrónov podľa povahy kontaminácie. Atenuácia je v oblasti sanácií skôr okrajovou metódou pre nižšie obsahy znečistenia a je podmienená prirodzenými schopnosťami prostredia odbúravať kontamináciu. Použiteľná je pre organické znečistenie, anorganické kovy, arzén, selén, nitráty a iné.
 
Ďalšie metódy sanácií podzemných vôd
Podľa individuálneho charakteru na danej lokalite, výsledkov sanačného prieskumu a vo vzťahu k ďalším skutočnostiam možno vykonávať ďalšie metódy sanácií podzemných vôd, medzi ktoré patrí najmä využitie bioreaktorov, reaktívnych bariér znečistenia a air-stripping. Klasické metódy ako neutralizácia a deemulgácuia patria medzi „ex-situ“ techniky vykonávané len na našich prevádzkach.