ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Demolácie

Jedným z hlavných oborov sanačnej divízie Purum SK s.r.o. je vykonávanie komplexných sanácií priemyselných prevádzok vrátane demolačnej činnosti jednotlivých objektov. Činnosti spravidla nadväzujú na vykonanie analýzy rizík alebo aspoň predsanačného prieskumu v danom areály s určením charakteru znečistenia pre následnú kategorizáciu vznikajúcich odpadov.
 
Sanáciu objektov a priemyselných prevádzok nemožno chápať len ako jednoduchú demolačnú činnosť dielčích častí, ale ako ucelený komplex činností od pôvodného prieskumu po postsanačný monitoring lokality. Súčasťou môže byť mimo iné efektívny návrh riešení s ohľadom na možnú minimalizáciu vznikajúcich nebezpečných odpadov, zneškodnenie prípadných zbytkov prevádzkových kvapalín a chemikálií v technologických zariadeniach, jímkach a nádržiach, demolácia stavebno-strojných celkov, separácia odpadov, recyklácia nekontaminovaných stavebných sutí, preprava a zneškodnenie vzniknutých ostatných a nebezpečných odpadov na zhodnocovacích/zneškodňovacích zariadeniach. 
V rámci demolácií a sanácií objektov a priemyselných prevádzok spoločnosť Purum SK s.r.o. vykonáva najmä:    
- separáciu zbytkov prevádzkových kvapalín a súvisiacich odpadov
- demontáž jednotlivých technologických zariadení a veľkých celkov
- špecializované demontáže oceľových a železobetónových konštrukcií s následnou separáciou kovov
- demolácia stavebných celkov a iných konštrukcií
- asanácia jímok, zásobníkov, nádrží a iné.
- vytriedenie a separácia vzniknutých odpadov
- ADR prepravu odpadov na konečné miesto zneškodnenie
- vlastné zneškodnenie odpadov na príslušnom zariadení