ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Staré ekologické zátaže

Pojmom staré ekologické záťaže sa označujú kontaminované miesta (napr. podzemné vody, zeminy, skládky, stavebné konštrukcie), kde bol závadný stav spôsobený štátnymi podnikmi v období pred privatizáciou  tým, že dochádzalo k používaniu k životnému prostrediu nešetrných, ale vo väčšine prípadov povolených technológií a chemických látok.
 
Spoločnost Purum s.r.o. za dobu sojej realizačnej praxe vykonala niekoľko veľkých sanačných zakáziek majúcich charakter starých ekologických záťaží. Spravidla sa jednalo o zložité a dlhodobé projekty, které boli však vždy realizované k plnej spokojnosti zúčastnených strán a podľa daných právnych, technických a projekčných požiadaviek.