ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Azbesty

Spoločnosť Purum SK s.r.o. vykonáva sanačné práce v oblasti zneškodňovania azbestov v úrovni od nezávislého posudzovania výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna po komplexné riešenie ich sanácie prostredníctvom svojich odborných pracovníkov a subdodávateľov.
 
Prieskum a vyhodnotenie výskytu azbestov
Materiály s obsahom azbestov sa vyskytujú vo väčšine prípadov v špecifických stavebných materiáloch. Z tohto dôvodu je už na základe vizuálneho posúdenia pravdepodobné, že skúsení odborníci spoločnosti dokážu odhadnúť riziko výskytu. V každom prípade je pred následnou realizáciou nutné vykonať analytický rozbor na elektrónovom mikroskope, ktorý stanoví negatívny alebo pozitívny nález. Oblasť prieskumných prác možno rozdeliť nasledovne:
 
1. Vizuálna prehliadka bez odberu vzorky
Už na základe vizuálneho posúdenia možno vylúčiť alebo naopak potvrdiť nález podozrivých materiálov vrátane poskytnutia kvalifikovaného odporučenia ďalšieho postupu.
 
2. Odber vzorky a laboratórne vyhodnotenie
Dochádza k odberu vzorky stavebných konštrukcií a ich analýze. Na základe výsledku je spracovaný technický nákres s uvedením miest odberu a interpretácia výsledkov. V prípade pozitívneho nálezu je vykonaný odhad množstva azbestových materiálov.
 
3. Návrh opatrení
Po zistení presných výsledkov a spracovaní správy z prieskumu je samozrejmosťou, že pracovníci spoločnosti navrhnú a odborne posúdia nevyhnutnosť vlastného sanačného zásahu vo vzťahu k rizikám z hľadiska možného uvoľňovania vlákien do okolitého prostredia. V akútnych prípadoch je vykonané merania množstva respirabilných vlákien vo vzduchu vo vnútornom prostredí.
 
Výsledkom prieskumných prác je spracovanie dokumentovaného riešenia na základe vyhodnotenia rizík v danom mieste. Sú definované nutné opatrenia a postup realizácie formou hodnotiacej správy.
       
Realizácia sanácie azbestov
Na základe skúseností so zneškodňovaním azbestu a výsledkov prieskumu vykonáva spoločnosť Purum s.r.o. vlastnú realizáciu sanácie podľa spracovaných opatrení. Priebeh je zabezpečený tak, aby boli splnené všetky právne požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov vrátane dotknutého okolia. Samozrejmosťou je komplexné zabezpečenie vrátane spracovania projektu, ohlásenie prác s azbestom miestne príslušnej hygienickej stanici a technologického postupu.
Vzhľadom k rizikám dochádza k zabezpečeniu všetkých súvisiacich priestorov tak, aby sa zabránilo možným únikom azbestových vlákien, tak do voľného prostredia, tak do technologických zariadení budov. Pri realizácii dochádza k demontáži a odstráneniu všetkých rizikových materiálov. Tie sú pred vlastnou prepravou najskôr stabilizované a preprave je uskutočňovaná v špeciálnych utesnených prepravných prostriedkoch.
        

Následný monitoring a hodnotení
Po vykonaní sanačného zásahu dochádza k mechanickému vyčisteniu sanovaného prostredia. Cieľom je odstrániť všetky potencionálne prašné častice, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú a mohli by obsahovať stopy azbestových vlákien. Výsledky sanačného zásahu sú potvrdené na základe následného monitoringu ovzdušia pomocou špecializovanej meracej techniky.  

  

 
Všeobecné informácie o azbeste 
Azbest je komerčný názov, ktorý sa používa pre silikátové minerály so schopnosťou vytvárať dlhé tenké vlákna. Tieto materiály sa osvedčili ako tepelne izolačné materiály a sú asť protipožiarnej ochrany stavieb.
 
Medzi hlavné typy azbestov patria:
 
- skupina serpentinov – chryzotil (tzv. biely azbest)
- skupina amfibolov – amozit (tzv. hnedý azbest), krokydolit (tzv. modrý azbest), antofylit, tremolit, aktinolit
 
Azbestové vlákna sú odolné voči vysokým teplotám, sú chemicky rezistentné a elektricky nevodivé, preto boli používané často v rôznych odvetviach priemyslu a ako stavebné materiály v budovách. Tieto vlákna majú tendenciu vytvárať vláknitý prach vo vzduchu a priľnúť na odevoch. Sú vo vzduchu polietavé a ľahko vdýchnuteľné. Azbest patrí medzi karcinogénne látky. Spôsobuje fibrózu pľúc (tzv. ochorenie azbestóza), ochorenia pohrudnice a zhubné nádory ako bronchogénny karcinóm alebo malígny mezotheliom. Charakteristická je dlhá latencia medzi expozíciou a vlastným prepuknutím choroby (rádovo 15 až 40 rokov).
                             
Biely azbest - chrysotil                 Modrý azbest - Rieabeckit                 Rtg. difraktogram