ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Čistenie kanalizácie

Purum SK s.r.o. poskytuje kompletné služby v oblasti čistenia kanalizácií a to tak vonkajších, tak vnútorných vrátane súvisiacich technologických prvkov.   
 
Vnútorná kanalizácia
Ide o tlakové a mechanické čistenie vertikálnych a horizontálnych rozvodov od DN 50 mm predovšetkým v oblasti:
1. sociálnych zariadení – WC, pisoári, podlahové vpusti ai.
2. gastronomického zariadenia – vane, drezy, výlevky, podlahové vpuste v kuchynských prevádzkach ai.
3. ďalšie súvisiace zariadenia – odvodňovacie kanáliky a žľaby, vnútorné šachty, jímky ai.
 
Vnútorná kanalizácia
Čistenie vnútornej kanalizácie vykonávame komplexne v týchto oblastiach:
1. splašková kanalizácia – zo sociálneho a gastronomického zariadenia, revízne šachty, tukové lapoly, kalové a úkapové jímky, prečerpávacie stanice
2. dažďová kanalizácia – zvody dažďových vôd a vpustí, záchytné jímky a nádrže, odvodňovacie kanáliky a žliabky
3. verejná infraštruktúra a dopravná komunikácia – tlakové čistenie kanalizácie od DN 150 mm – DN 1000 mm, čistenie dažďových vpustí, usadzovacích nádrží, revíznych šácht, vrátane mechanicko - ručného alebo strojného odstránenia znečistenia
 
Cieľové segmenty
Purum SK s.r.o. poskytuje činnosti v oblasti vodohospodárstva v širokej oblasti pre všetky typy zákazníkov charakteru napríklad mycích liniek pre osobnú a nákladnú dopravu, čerpacích staníc PHL, menších výrobných prevádzok a najmä sa špecializuje na:
1. nákupné a logistické centrá
2. potravinové a stravovacie prevádzky
3. priemyselné areály a objekty
4. verejná infraštruktúra a dopravná komunikácia
 
Samozrejmosťou v rámci čistenia vnútorných a vonkajších kanalizácií je ekologické zneškodnenie vzniknutých ostatných a ropných odpadov.