ČESKÁ VERZE
SLOVENSKÁ VERZIA
DEUTSCHE
ENGLISH

Certifikácia

Spoločnosť Purum s.r.o. vlastní pre odbory svojich činností príslušné oprávnenie a povolenie z hľadiska právnych i normatívnych požiadaviek. Vedľa týchto právne záväzných požiadaviek spoločnosť stavia na pevných základoch štandardov z oblasti systému managementu, ktoré plne využíva ako aj v Českej a Slovenskej republike.
 
Systém integrovaného managementu našej spoločnosti je smerovaný do oblastí:
 
1. Zameranie na zákazníka, plnenie jeho požiadaviek a potrieb v rámci dodržovania najvyšší akosti poskytovaných produktov podľa ISO 9001.
2. Environmentálneho managementu pri ochrane životného prostredia v rámci eliminácie negatívnych aspektov činností spoločnosti podľa ISO 14001.
3. Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a pracovníkov zúčastnených dodávateľov podľa ISO 18001.
 
 
Zavedený a certifikovaný systém integrovaného managementu je pre nás základom pre jeho ďalší rozvoj a záväzkom pre našu spoločnosť, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany.
 
Ďalšie oprávnenie, ako napríklad Osvedčení Národného bezpečnostného úradu alebo registrácia v Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov, umožňujú spoločnosti vykonávať všetky druhy realizácií k naplneniu potrieb akéhokoľvek zákazníka s jednoducho preukázateľným splnením dosahovaných spôsobilostí.
 
Základné dokumenty spoločnosti sú k nahliadnutiu tu:
 
 
Výpis z OR
   
 
Výpis zo zoznamu kvalifikovaných dodávateľov
 
Zlatý certifikát