Člen skupiny
SK | EN

Druhotné suroviny a cirkulárna ekonomika

Efektívna recyklácia a opätovné využitie materiálov


Zabezpečujeme efektívnu recykláciu celej škály odpadov. Triedime a spracovávame odpadové plasty, papier, sklo, kovy a farebné kovy, ktoré ako druhotné suroviny pripravujeme k opätovnému využitiu v cirkulárnej ekonomike a šetríme zdroje primárnych surovín. Uprednostňujeme recykláciu a maximálne materiálové využitie odpadu, miesto jeho obyčajného zneškodnenia, ktoré je najekologickejším spôsobom nakladania s odpadmi a jednou z hlavných ciest k trvale udržateľnému rozvoju. Naši odborníci vám pomôžu vyhľadať recyklovateľné zložky odpadu vo vašej produkcii, ktoré v recyklačných zariadeniach Purum ďalej spracujeme. Po celej Českej republike prevádzkujeme rad recyklačných centier k dotrieďovaniu, spracovávaniu a recyklácii druhotných surovín. Dosahujeme vysokú vyťaženosť, získané materiály vraciame späť do spracovateľského priemyslu a vy si tak znížite svoje náklady na odpadové hospodárstvo.

Plasty


Staráme sa o komplexnú recykláciu komunálnych a priemyselných odpadových plastov. Špecializujeme sa na zmesné plasty, plasty zo žltých kontejnerov, ako aj priemyselné jednodruhové a viacdruhové tvrdé plasty. Fólie, ABS, HDPE, PC/ABS, PC, PE, PET, PMMA, PP, PS a PVC plasty recyklujeme modernými technológiami na vysoko kvalitné plastové drte, regranuláty a PET vločky, ktoré môžete opätovne využiť vo svojej výrobe.

Papier


Zvážame a triedime papier z firiem a miest, kde je uložený vo veľkoobjemových alebo modrých kontejneroch. Odpad papiera triedime na modernej triediacej linke na jednotlivé druhy ako sú lepenka, časopisy, zmesný papier a nežiadúce zložky, ktoré následne upravujeme lisovaním a drvením. Dosahujeme 95% vyťaženosť, kedy odpadový papier vraciame späť do obehu ako druhotne využiteľnú surovinu. Vytriedený a spracovaný papier lisujeme do balíkov o hmotnosti 1000 kg, ktorý odovzdávame k materiálovému využitiu do papierní, kde z nich vzniká nový kartón, nové časopisy alebo papier určený k hygienickým potrebám.

Sklo


Zvážame sklo a sklenené obaly, ktoré následne dodávame k materiálovému využitiu do sklární, kde z nich vzniká nový obal a tým sa uzavrie cirkulácia výrobku a odpadu.

Kovy


Spracovávame železo, oceľ, hliník či farebné kovy.

Služba zahrňuje

  • Pomoc s recykláciou vo vašej firme
  • Vytvorenie zberných miest
  • Pristavenie veľkoobjemových kontejnerov na objemný komunálny odpad
  • Umiestnenie technológií Purum do vašej firmy
  • Odvoz a recyklácia plastových odpadov na plastovú drť, regranulát a PET vločky
  • Logistika, triedenie, lisovanie a drvenie papiera
  • Zvoz a materiálové využitie skla
  • Spracovanie kovov a farebných kovov
  • Cirkulárna ekonomika

Poskytujeme efektívne riešenie klientom zo spracovateľského priemyslu, logistickým centrám, priemyselným spoločnostiam, mestám a obciam, zberným dvorom a zvozovým firmám.