Člen skupiny
SK | EN

Zneškodňovanie tekutých nebezpečných odpadov

Neutralizácia, deemulgácia a solidifikácia tekutých nebezpečných odpadov


Spracovávame všetky tekuté odpady vo vlastných zariadeniach. V neutralizačných staniciach zneškodňujeme odpady s obsahom ťažkých kovov, odpady kyselé i alkalické a chemicky znečistené odpadové vody. V deemulgačných staniciach čistíme odpady s obsahom ropných látok a kalov.
Tekuté odpady upravujeme aj fyzikálne-chemickou metódou zneškodňovania odpadov –stabilizácia a solidifikácia. Výsledkom sú upravené zlúčeniny a zmesi (stabilizát), ktoré sa dajú ďalej využiť napríklad ako rekultivačný materiál.

Služba zahrňuje

  • Preprava nebezpečných odpadov
  • Metódy neutralizácie, deemulgácie a solidifikácie
  • Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
  • Čistenie revízia zásobníkov chemických látok

Spolupracujeme s klientami z chemického, automobilového a strojárenského priemyslu alebo s prevádzkovateľmi nádrží a lapolov. Naše zariadenia využívajú pôvodci odpadov z oblasti ťažkého i ľahkého priemyslu a strojárenske závody, a iné výrobné podniky a prevádzky.